Gasten viering avondmaal

Procedure

  1. Er is een Verklaring opgesteld waarin staat wat er van een gast die deel wil nemen aan het Heilig Avondmaal verwacht wordt (u vindt de Verklaring hieronder).
  2. Deze Verklaring is opgenomen in het handboekje van GKV Dronten Zuid. Van gemeenteleden die gasten ontvangen (familie of vrienden uit binnenland of buitenland) wordt verwacht dat zij hun gasten op de hoogte brengen van de Avondmaalsviering en dat zij hen, als zij te kennen geven deel te willen nemen, de Verklaring laten lezen en dat zij daar met hen over doorspreken.
  3. Gasten zullen ruim voor aanvang van de dienst aan de in de hal aanwezige gastouderling hun verzoek kenbaar maken dat zij het avondmaal willen meevieren. Als zij de Verklaring inmiddels hebben gelezen (bij hun gastheer of -vrouw thuis) kunnen zij dat aangeven en direct hun naam in het gastenboek opschrijven.
  4. Incidentele gasten krijgen gelegenheid, als ze verzoeken het avondmaal mee te mogen vieren, om de Verklaring door te lezen en er kort over te spreken met de gastouderling. Redelijkerwijs gesproken is dit niet doenlijk als een gast op het laatste moment de kerk binnenkomt.

Deze regeling is gebaseerd op het gegeven dat de gast zelf verzoekt om het Avondmaal te mogen meevieren. Dat er een viering is wordt aan de incidentele gasten kenbaar gemaakt door een duidelijk zichtbaar en leesbaar papier in de hal van de kerk, waarop de volgende tekst te lezen staat:

Vandaag vieren we als gemeente het Avondmaal van Christus. Bent u vandaag te gast in ons midden, en zou u het Avondmaal willen meevieren? Zoek dan contact met de gastvrouw of -heer hier in de hal, herkenbaar aan de welkombadge. Zij brengen u in contact met de gastouderling.

Als mensen regelmatig te gast zijn in ons midden (vanwege bijvoorbeeld vriendschap, verkering, of een tijdelijk maar wel langer durend verblijf in Dronten) dan zal er ook een apart gesprek gevoerd worden met een ouderling om elkaar daarin geestelijk beter te leren kennen.

Wij zijn er van overtuigd dat met deze regeling enerzijds op verantwoorde wijze vorm gegeven wordt aan onze verantwoordelijkheid om gastvrijheid te betonen aan gasten in ons midden, ook als er Avondmaal gevierd wordt, en dat anderzijds het besef heerst dat het hier gaat om het Lichaam van de Heer (1 Korintiërs 11). Daarnaast zijn wij van mening dat wij, met deze wijze van omgaan met gasten, handelen in overeenstemming met hetgeen hierover in 2005 is besloten op de synode van Amersfoort- Centrum en door de synode van Zwolle Zuid nogmaals is bevestigd in 2008.

VERKLARING OPGENOMEN VOORIN HET AVONDMAALSGASTENBOEK VAN DE GEREFORMEERDE KERK DRONTEN ZUID, TE ONDERTEKENEN DOOR GASTEN DIE HET AVONDMAAL MEE WILLEN VIEREN

Ik wil graag als gast deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal in de GKV Dronten Zuid. Door het noteren van mijn naam in het gastenboek geef ik te kennen dat ik van harte instem met de onderstaande verklaring.

  • Ik geloof dat de Here Jezus is gestorven voor mijn zonden en ik heb berouw over mijn zonden;
  • Ik stem in met de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt;
  • Ik erken deze gemeente als gemeente van Christus Jezus;
  • Ik ben in mijn eigen gemeente gerechtigd het Avondmaal te vieren;
  • Ik wil door de viering van dit Avondmaal, gesterkt worden in mijn geloof en mee bouwen aan de het lichaam van Christus.

(Noteer uw naam plus woonplaats in het gastenboek. Voorafgaand aan de kerkdienst worden de namen van de gasten die het Avondmaal willen meevieren voorgelezen)