Ga naar de inhoud

Interne Vertrouwens Personen

De interne vertrouwenspersonen zijn de zusters
Stijntje van Dijk   sjvandijk@antheorbv.nl ,  0321-381030
Hetty Westrik   hettywestrik@hotmail.com , 0321-313529

Protocol Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Dronten Zuid aangaande
seksueel misbruik door kerkelijke werkers

1. Paulus schrijft in 1 Thess. 4: 3-5 dat het de wil is van God dat wij ons onthouden van ontucht, ons lichaam heiligen en in eerbaarheid weten te beheersen en niet toegeven aan hartstochten en begeerte.

2. In 1999 heeft de Generale Synode van de GKV (Leusden) een deputaatschap “Seksueel misbruik in kerkelijke relaties” ingesteld. In samenwerking met de Christelijke Gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde kerken is vervolgens in 2004 een Meldpunt voor vermeend seksueel misbruik ingesteld. Dit Meldpunt kan een klager verwijzen naar een Klachtencommissie, bestaande uit deskundigen op de gebieden rechtskunde, hulpverlening en kerkelijk pastoraat. Zij beoordeelt de ontvankelijkheid en gegrondheid van een klacht.

3. “Seksueel misbruik” wordt gedefinieerd als: “Verbale of non-verbale, opzettelijke dan wel onopzettelijke, gewenste dan wel ongewenste uitingen, in de vorm van seksuele handelingen en/of seksueel-getinte toespelingen of uitnodigingen tot seksueel contact, dan wel het op één van voornoemde wijzen ingaan op uitnodigingen tot seksueel contact en/of op bedoelde toespelingen, al dan niet onder druk van geheimhouding, gedaan door een kerkelijk werker, ten opzichte van iemand binnen of buiten de gemeente, in een ambtelijke of anderszins op bevoegdheid en vertrouwen gebaseerde relatie, waardoor vertrouwen geschonden en de grens van persoonlijke integriteit overschreden wordt”.
Onder “kerkelijk werker” wordt verstaan: “Een man of vrouw die uit hoofde van een kerkelijk ambt als bedoeld in art. 2 K.O., of uit hoofde van een aanstelling door de kerkenraad in een niet-ambtelijke kerkelijke functie, of uit hoofde van een aanstelling in een bijzondere functie door groepen van gemeenteleden, binnen een gemeente een positie bekleedt die wordt gekenmerkt door het genieten van vertrouwen en het dragen van verantwoordelijkheid, en die vanuit die positie relaties kan aangaan en onderhouden met gemeenteleden en anderen” . Onder deze definitie zijn o.a. begrepen: predikanten, ouderlingen, diakenen, kosters, organisten, catecheten, jeugdleiders en bestuursleden van binnen de gemeente functionerende verenigingen en groepen.

4. De kerkenraad spreekt uit dat het voor de GKV te Dronten Zuid noodzakelijk is te komen tot een protocol aangaande seksueel misbruik door hen die in de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt.

5. De kerkenraad benoemt in dit verband één of meer leden van de GKV te Dronten Zuid in de functie van Interne Vertrouwenspersoon (IVP). De taak van een IVP is om eerste opvang te verlenen aan personen met een klacht aangaande seksueel misbruik door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt. Bij de eerste opvang biedt de IVP een luisterend oor en vormt hij/zij zich een beeld van de inhoud van de klacht (aard, ernst en omvang). Vervolgens adviseert de IVP over een eventueel vervolgtraject voor de klager, waarbij ook een beroep kan worden gedaan op het “Meldpunt Seksueel misbruik in kerkelijke relaties”.
De taak van de IVP ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage.

6. De IVP is gebonden aan een door de kerkenraad vastgestelde instructie en heeft een formele verantwoordingsplicht ten overstaan van de kerkenraad. Er worden aan de kerkenraad geen namen van klagers of inhoudelijke mededelingen van gesprekken verstrekt.

7. De gemeente laat zich door God aanspreken en door zijn stem moeten alle gemeenteleden op hun beurt elkaar aanspreken. Dit niet alleen om aan te sporen, te troosten en te bemoedigen, maar ook om te corrigeren en te vermanen, o.a. op het terrein van seksueel misbruik in de brede zin van de onder punt 3 gegeven definitie.
In hun speciale positie houden ambtsdragers toezicht op elkaar en op degenen die aan hun ambtelijke zorg zijn toevertrouwd. Zij zijn verplicht op de vergaderingen van de kerkenraad of diakenen te melden met wie en hoe vaak zij de afgelopen rapportperiode vanuit hun functie contact hebben gehad. Speciale aandacht dient geschonken te worden aan niet-ambtelijke kerkelijk werkers binnen de gemeente.

8. De kerkenraad streeft er naar een gemeentebreed bewustwordingsproces in gang te zetten met betrekking tot het kwaad van seksueel misbruik. Dit kan onder andere door middel van prediking, voorlichting, het aanbieden van lectuur, wijkoverleg, gemeenteavonden en gespreksgroepen.

Datum vaststelling protocol door kerkenraad GKV Dronten Zuid: 9 nov. 2009