Ga naar de inhoud

ManVrouwKerk

banner_mvindekerk

In de Lichtbode van 16 okt.2016 schreef Rien vd Berg het volgende, als voorbereiding op de gemeenteavond van 14 nov.2016 :

Ons kerkverband is aan het nadenken over de positie van de vrouw in de kerk. De synode zal zich komend voorjaar buigen over een ‘richtinggevend advies’ van hun deputaten (zeg maar een advies-werkgroep). Maar het kan niet zomaar zijn dat de synode iets besluit, en dat het kerkvolk daar als een kudde domme buffels achteraan sjokt. De Reformatoren leerden ons vijfhonderd jaar geleden nu juist, dat elke gelovige zélf de mogelijkheid (en de plicht) heeft om na te denken over wat hij gelooft.

Daarom roept de synode alle gemeenten op om zich op dat onderwerp te bezinnen. Wij deden dat al, omdat we daartoe ook door de deputaten Kerkelijke Eenheid waren opgeroepen. We zijn immers samenwerkende kerken met de NGK in ons dorp, waar vrouwelijke ambtsdragers dienen. Maar we hebben op ons eerste ‘verkennende gesprek’ tijdens de vorige gemeenteavond ook al vastgesteld dat dat gesprek een vervolg nodig had.

Dat vervolg komt op de eerstvolgende gemeenteavond op 14 november. Het lijkt me goed als iedereen zich inhoudelijk voorbereidt.
(Het hele artikel is hier te downloaden:   ArtikelRien.)

Op de website van GKV.nl staat rond dit thema het volgende bericht:

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verkeren in een spagaat over de vraag wat vrouwen wel of niet mogen doen in de kerk. Dat maakt het onderlinge gesprek ‘zeer noodzakelijk’.

Dat blijkt uit twee onderzoeken die een landelijke commissie van de kerken, het deputaatschap M/V in de Kerk liet uitvoeren .

Tegelijk verschijnt een brochure over de vraag of de vrouw in het ambt van predikant, ouderling of diaken wel of geen issue is, en wordt een gespreksronde gelanceerd die dit voorjaar langs vijfentwintig plaatselijke kerken voert.

De gespreksronde komt tegemoet aan een waarneming uit een van beide onderzoeken, gebaseerd op groepsinterviews in dertien kerken met een verschillende ligging.

Met de nieuwe rapporten en de komende gespreksronde gaat het debat over de positie van vrouwen in de kerk een nieuwe ronde in. Die loopt volgend jaar uit op een nieuwe landelijke bespreking tijdens de synode.

Zie ook: gkv.nl/mvindekerk

 

Hieronder vindt u ter informatie materiaal van de deputaten  dat u kunt downloaden

Brochure-MV-indekerk

Pijnpunten rond vrouw en ambt 1e rapport

Gesprekshandreiking-bij-MV-pijnpuntenrapport

Rapportage-kwantitatief-onderzoek

Rapportage-kwalitatief-onderzoek

Beleidsrapport-2017-def   nieuw dd 1 nov.2016

Beleidsrapport-2017-samenvatting  nieuw dd 1 nov 2016