kerkplein

De gemeente van de Gereformeerde kerk van Dronten Zuid is een gemeente van ca. 570 leden (1/1/2016).
We willen graag een levende gemeente zijn van onze Here Jezus Christus in onze plaats.
Dichter bij God, dichter bij elkaar, met het oog op de wereld is daarbij onze missie. Er wordt veel
aandacht gegeven aan de plaats van jongeren in de gemeente en hoe we elkaar kunnen en mogen
aanspreken in het geloof.

We hebben vanaf 6 dec. 2015 weer een eigen predikant, ds. Rien van den Berg. Hij is voor 50%
verbonden aan onze gemeente. De overige 50% willen we invullen met een pastoraal werker.

De afgelopen jaren hebben we gesprekken gehad met de NGK en de CGK in Dronten. We zijn nu zover
dat we via het kerkverband toestemming gaan vragen om als Samenwerkende Kerken met elkaar
verder te mogen gaan.

De kerkenraad ziet het als haar belangrijkste taak om in de komende jaren de gemeente toe te rusten
in het uitdelen van de genadegaven die we zelf hebben ontvangen. Onze opdracht (Matth. 28:19) en
ons verlangen is om ons geloof in liefde te delen met een ieder die Christus nog niet kent als zijn of
haar Verlosser en Heiland. GKV Dronten Zuid wil (liefst met andere kerken) een plek zijn waar
ontmoeting met Jezus Christus plaats vindt. Kenmerkend¬†voor zo’n gemeente zijn inspirerende
erediensten & vieringen (Hand 20:12) en bewogen evangelisatie (Mar.16:15). Dat is alleen mogelijk als
er blijvende aandacht is voor onderlinge liefdevolle gemeenschap (Joh.16:34-35) en zuiver geloof
(Heb.11:6), zodat we de grootheid van God steeds meer leren zien en Hem verheerlijken (1Petrus 2:9).

De kerkenraad werkt aan een herinrichting van de gemeente- en kerkenraadsstructuur met als doel
de geloofsgroei in de gemeente te bevorderen en talenten, gaven en ambten effectief in te zetten. De
herindeling van de gemeente in (mini)wijken is een middel om elkaar op te bouwen vanuit Gods woord,
te dienen in liefde en zo een lichtend licht en eenzoutend zout te kunnen zijn voor elkaar en onze
naasten.

Elke (mini)wijk kent een pastoraal-diaconaal overleg (PDO) waarin leden van de wijk, de diaken en de
ouderling met elkaar samenwerken aan de missie van onze gemeente. De pastorale ouderlingen en de
diakenen staan ter beschikking van de wijken en rusten de gemeenteleden toe in het werk in dienst
van Christus (Ef 4: 11-12). Samen met de predikant geeft de pastoraal werker leiding aan de
ambtsdragers en rust hen toe tot hun ambt.

We houden onze diensten in het kerkgebouw de Lichtboei, de Boeg 37 te Dronten
De diensten wisselen per 2 maanden : of  8.45 en 14.30 uur of 10.45 en 16.30 uur.
De andere gebruiker van het kerkgebouw is de GKv-gemeente van Dronten Noord.