Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring GKv Dronten Zuid

GKv Dronten Zuid verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn alle gegevens die bij een natuurlijk persoon horen of zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon, zoals een naam, adresgegevens, geboortedatum, et cetera. Een geloofsovertuiging is een bijzonder persoonsgegeven.

De persoonsgegevens waarover wij de beschikking krijgen worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website (www.gkvdrontenzuid.nl) en online diensten van onze kerk. Daaronder valt:

  • Ledenadministratie Scipio en bijbehorende app
  • Emailnieuwsbrief
  • Facebook

Bij het gebruiken van de website gaat u akkoord met de privacyverklaring en geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het delen daarvan met andere gemeenteleden.

In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook zullen wij aangeven welke rechten u heeft.

Welke gegevens gebruikt GKv Dronten Zuid?

Door gebruik van onze website, invullen van het contactformulier en/of uw lidmaatschap van onze kerk laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verzamelen persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, burgerlijke staat en e-mailadres. Als u uw e-mail aan ons heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. Als u geen e-mails van ons wilt ontvangen kunt u zich afmelden door onderaan de e-mailberichten op ‘Afmelden’ te klikken.

Wij gebruiken en bewaren uw gegevens zolang u lid bent van onze kerk. Na het beëindigen van uw lidmaatschap bewaren wij uw gegevens nog twee jaar, alvorens deze naar een archief gaan.

Voor welk doel worden uw gegevens gebruikt?

Wij gebruiken uw gegevens voor het bijhouden van een ledenadministratie en financiële administratie. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van informatie, zoals het kerkblad.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij maken gebruik van een afgeschermde ledenpagina. De toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Ieder nieuwe gebruiker wordt gescreend door de webmaster. Daarbij komt dat uw achtergelaten gegevens versleuteld worden verstuurd (SSL-certificaat).

Analytische software

Wij gebruiken geen Google Analytics.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden uitsluiten gedeeld met leden van GKv Dronten Zuid. Uw gegevens zijn bijvoorbeeld opgenomen in de ledenadministratie. Uw gegevens worden niet gepubliceerd en ook niet aan derden verstrekt.

 

Links naar andere websites

Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden waaraan onze website is verbonden, bijvoorbeeld websites waarop diensten kunnen worden beluisterd. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze gebruikt.

Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om onjuiste gegevens te wijzigen of verwijderen. U heeft ook het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak.

Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

GKv Dronten Zuid

Boeg 32

8251 CB Dronten

Tel: 0321-313538

E-mailadres: cbz [at] gkvdrontenzuid.nl