Ga naar de inhoud

Reglement

Art 14. Broeders/zusters met de volgende taken in of rond de gemeente worden als niet beschikbaar aangemerkt.
– De penningmeester /boekhouder
– De voorzitter van de CBZ
– Wijkconsulent (wijkconsulenten kunnen slechts na een zorgvuldige afweging en ampele
overwegingen bij wijze van uitzondering tot het ambt van ouderling of diaken geroepen worden)
– Het lid van de werkgroep beheer of een full-time koster
– De catecheet van de belijdenis catechisanten
– Leden die nog geen 2 jaar uit de kerkenraad zijn
– Leden die nog geen 2 jaar lid van de gemeente zijn
– Iemand kan niet tot het ambt geroepen worden binnen twee jaar na het aflopen van de ambtstermijn van zijn of haar echtgenoot. Leden met een directe familie in hetzelfde ambt (broer/zus, zoon/dochter vader/moeder/ man/vrouw)
– Man en vrouw kunnen niet gelijktijdig een ambt vervullen.
– Zusters die geen Bijbelse ruimte zien voor het vervullen van ambten door vrouwen zullen, als hun namen vanuit de gemeente worden aangedragen voor een ambt, beschouwd worden als ‘niet beschikbaar’.
– Leden met een instabiele gezondheidstoestand of gezinssituatie
– Uitzonderingsclausule: deze regelingen gelden in alle gevallen, behalve wanneer er sprake is van een uitzonderlijke noodsituatie.

Het afwijken van de regelingen vergt:
1). De instemming van de brede kerkenraad (die doorgaans in talstellingsvergadering bijeen is als dit aan de orde komt).
2). Zorgvuldig overleg met, en een zo groot mogelijke ruimte voor de beoogde ambtsdragers die het betreft.
3). Een heldere afbakening in de tijd.
4) Een open en transparante communicatie met de gemeente
Art. 15 Bij het spreken over beschikbaarheid van geschikt geachte kandidaten wordt terughoudend gesproken over drukke bezetting in de maatschappelijke carrière etc. Als kerkenraad moeten we de keuze zoveel mogelijk bij de broeder/zuster zelf laten tenzij het evident is dat het niet gaat. (zie ref. 15.1)

ref. 15.1 In principe geldt: zo weinig mogelijk ‘voordenkwerk doen in het stadium van de groslijst. De groslijst is immers nog niet het tal! Wel kunnen/ moeten de genoemde omstandigheden meegewogen worden bij het stemmen van het tal uit de groslijst.

Art. 16 Leden die eerder op tal hebben gestaan en niet gekozen zijn dienen in principe weer in aanmerking te komen.