Meteen naar de inhoud

Taakgroep Onderricht

Onderricht is één van de belangrijkste middelen die de gemeente heeft om elkaar op te bouwen in het geloof. Dit begint al thuis bij het voorlezen uit en luisteren naar de kinderbijbel. Dat gaat door via school, bijbelstudieverenigingen, catechese, tot het elkaar aanspreken op en met het Woord van God.

Onderricht vindt dus plaats in de gezinnen, in de bijeenkomsten, in de kerk en in de onderlinge gesprekken. Op wijkavonden en bij huisbezoeken. Je staat er mee op en gaat er mee naar bed;

“Luister, Israël! De Heer is onze God, alleen de Heer. Houd van hem, met hart en ziel, met heel je wezen.

Neem alle grondregels die ik je vandaag opleg ter harte. Prent ze je kinderen in en zeg ze op, thuis en onderweg, wanneer je naar bed gaat en wanneer je opstaat. Draag ze om je arm als een teken, en bind ze op je voorhoofd als herinnering. Schrijf ze op de deurposten van je huis en op de poorten van je stad.”

“Laat de boodschap van Christus in volle rijkdom in u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing ter ere van God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Laat alles wat u zegt of doet, gebeuren in de naam van de Heer Jezus, en dank God, de Vader, door hem. ” (Deut. 6:4-9 ; Kol. 3;16-17; vertaling GNB).

Taakgroep onderricht van de gereformeerde kerk (vrijg.) Dronten Zuid richt voornamelijk op het opstellen van een leerplan voor het onderwijs aan doopleden en belijdende leden van de gemeente. De taakgroep doet dit binnen de randvoorwaarden en de richtlijnen die door de kerkenraad zijn vastgesteld;

De taakgroep opereert binnen door de kerkenraad genomen besluiten en binnen de door de kerkenraad van Dronten geratificeerde rapportages van de GS.

  1. De taakgroep ontwikkeld een leerplan voor het onderwijs (catechese en andere vormen van onderwijs) aan doopleden en belijdende leden. Bij het invullen en uitwerken van het leerplan dient het stimuleren van de gemeente voorop te staan.
  2. De taakgroep doet voorstellen voor passende werkvormen voor het onderwijs aan doopleden en belijdende leden. En de taakgroep ondersteunt de predikant(en) en andere ‘leraren’ bij het gebruik van deze werkvormen.
  3. De taakgroep doet voorstellen op welke wijze de gemeente betrokken kan worden bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van onderricht. Bij het invullen en uitwerken van de doelen m.b.t. onderricht dient de stimulering van de gemeente voorop te staan.
  4. De taakgroep rapporteert inhoudelijk over haar werkzaamheden en de voortgang daarvan aan het moderamen.
  5. De taakgroep maakt op basis van deze instructie een beleidsplan voor de komende drie jaren.

Doel

Het doel van de taakgroep onderricht is de gemeente(leden) te stimuleren zodat :

  1. er een regelmatige en verdere uitwerking en toepassing van de verkondiging plaats heeft;
  2. zij het Woord van God betrekken op concrete levenssituaties;
  3. zij verkeerde opvattingen kan weerleggen en dwaalleer kan bestrijden;
  4. zij wordt gevormd met het oog op heel het christelijke leven in de gemeente en de wereld.

Activiteiten
tgO_parallelmomentDe taakgroep heeft zich in de afgelopen jaren gericht op het onderricht en betrokkenheid van kinderen van de gemeente. Een van de activiteiten die daaruit voort is gekomen is het Parallelmoment voor kinderen in de leeftijd 7 tot 12 jaar. Tien keer per jaar op zondagmiddag, de inhoud van de preek op interactieve manier besproken en uitgewerkt met de kinderen.

De komende jaren richt de taakgroep zich op een leerplan voor catechisatie en vereniging voor jongeren van 12 jaar. Er is gekozen voor Mentor-Catechese zoals die in de GKV Winsum is ontwikkeld. De bedoeling is om in het seizoen 2012-2013 te starten.

De taakgroep ondersteund de kerkenraad bij de organisatie van catechisatie en geeft advies en tgO_hartondersteuning aan catecheten. Ook bijbelstudieverenigingen kunnen voor advies aankloppen bij de taakgroep.

Het visiedocument wat door de taakgroep is opgesteld geeft richting aan de activiteiten waar de taakgroep nu bij betrokken is en waar de komende jaren aandacht voor is.