Ga naar de inhoud

De nieuwe wereld, achter het voorhangsel

[wpmem_login_link]Herstellers
Begin vorig jaar heb ik een drietal ‘verdiepingen’ gepubliceerd over het boek ‘Herstellers’ van Gabe Lyons. Het lezen van het boek heeft veel impact op mij gehad. Het heeft mijn lezen van de Bijbel en mijn kijk op de wereld waarin wij leven veranderd.
Gods verhaal in de Bijbel zou je kunnen samenvatten met vier woorden:
schepping, zondeval, verzoening en herstel (en uiteindelijk voltooiing).
Om de kern van het Evangelie aan te duiden worden vaak de middelste twee woorden, zondeval en verzoening, gebruikt. Door het boek ‘Herstellers’ heb ik meer oog gekregen voor die twee andere woorden, schepping en herstel, en daarmee voor het grote verhaal van God in deze wereld.

Met het idee voor deze ‘verdieping’ in mijn achterhoofd luisterde ik naar de preek van dominee Wim Noordzij uit Zwolle (8 januari). Hij preekte over het onderwerp ‘Gods nieuwe wereld is begonnen’. In Marcus 1 vers 15 staat:
Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het
moment om je leven te veranderen (Bijbel in Gewone Taal).
Ik zat weer met kippenvel te luisteren. Want, hoe kan het toch elke keer weer zo zijn dat twee mensen, volkomen onafhankelijk van elkaar, dezelfde gedachten hebben? Dat kan geen toeval zijn. Dat moet werk van de Geest zijn!
Vanuit deze ervaringen wil ik in deze ‘verdieping’ twee heftige gebeurtenissen uit de Bijbel bespreken. Want ik denk dat ze met elkaar te maken hebben.

Paradijs
De eerste staat aan het einde van Genesis 3.
In dit hoofdstuk wordt beschreven dat Adam en Eva voor het eerst zonde doen. Ze eten van de boom, waarvan God had gezegd dat ze daarvan niet mochten eten. Adam en Eva leefden samen in het paradijs. Ze waren de kroon op de schepping. God had ze naar zijn eigen beeld geschapen en dat was goed gelukt. Adam en Eva hadden een goede en fijne relatie met God. God liep in de namiddag door het paradijs. Stel je dat eens voor.
Maar als gevolg van de zondeval is dat voorbij. In Genesis 3 vers 24 staat dat God de mensen uit het paradijs wegjaagt. Bij de ingang van het paradijs zet Hij engelen op wacht. Met een vlammend zwaard moeten zij de boom van het leven bewaken. De goede relatie tussen God en mensen is verstoord.
Terug naar die vier woorden als samenvatting van de Bijbel: schepping, zondeval, verzoening, herstel. De overgang van schepping naar zondeval is een dramatische en heftige gebeurtenis. Er is afstand gekomen tussen God en mensen, een enorme kloof. Het Oude Testament staat er vol van.

Tempel
De tweede heftige gebeurtenis staat aan het einde van Lucas 23.
Om de kloof van de zondeval ongedaan te maken, komt Jezus, Gods Zoon, vanuit de hemel naar deze wereld. Wanneer Hij aan het kruis sterft, scheurt het voorhangsel in de tempel van boven naar onderen in tweeën. Het voorhangsel hing tussen twee vertrekken, het heilige en het heilige der heiligen. In het heilige mochten de priesters komen, in het heilige der heiligen stond de ark, als symbool van Gods aanwezigheid. Het voorhangel hing tussen die twee vertrekken, als symbool van de afstand tussen God en mensen.
Maar op Goede Vrijdag scheurt dat voorhangsel. De mensen kunnen als het ware zo (weer) bij God binnenlopen.
Nog een keer terug naar die vier woorden als samenvatting van de Bijbel: schepping, zondeval, verzoening, herstel. De overgang van verzoening naar herstel is weer een heftige gebeurtenis. De kloof tussen God en mensen wordt overbrugd, de afstand is verdwenen. De relatie tussen God en mensen is weer goed. Gods nieuwe wereld is dichtbij. Het Nieuwe Testament staat er vol van.

Voorhangsel
Als afsluiting nog een tekst uit het Nieuwe Testament over dat voorhangel.
Hebreeën 6 vers 19: deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel,
dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom,
achter het voorhangsel (Herziene Statenvertaling).
Persoonlijk vind ik het een prachtige tekst.
Hoop, als anker van je ziel, achter dat voorhangsel, bij God zelf.

Laten we hopen en bidden,
op de weg van het herstel naar Gods nieuwe wereld!